Java Opplæringskurs

Java Opplæringskurs

Local, instructorled live Java training courses demonstrate through handson practice how to develop applications with Java

Java training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Java Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
7 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at Java developers who wish to use JVM tools and features to run Java programs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand JVM and how it works.
 • Learn about reflection and the different memory areas.
 • Understand how to use the JVM tool interface.
 • Use JVM to run Java programs on any device or operating system.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use Java 16 to build, manage, and package Java applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the new features and changes from the older versions of Java to Java 16.
 • Learn Java fundamental concepts and use them to build Java applications.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and apply the basics of Continuous Integration for Java. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand CI for a Java project.
 • Build a CI system for Java.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at programmers, java developers, and anyone who wishes to use Vaadin to develop and deploy applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Setup and configure a Vaadin project.
 • Understand the fundamentals of Vaadin in developing applications.
 • Use Vaadin to develop applications.
21 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at Java programmers who wish to learn about Guava and how to utilize Guava in programming. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Guava in Java programming.
 • Utilize Guava to facilitate standard coding practices.
 • Make easy to read and concise Java codes.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to use NetBeans to develop applications with Java and other programming languages. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about NetBeans and how it works.
 • Learn how to use NetBeans in Java programming.
 • Use NetBeans to create templates and projects.
14 timer
RabbitMQ er et open source-meldingssystem for lagring og henting av meldinger som er sendt av prosesser, applikasjoner og servere. Våren er et Java rammeverk. Bruker Java og Spring med RabbitMQ , kan brukere opprette komplekse køer, utvekslinger, bindinger og mer. Denne instruktørledede, RabbitMQ (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot programvarearkitekter og webutviklere som ønsker å bruke RabbitMQ som et messaging-mellomlager og program i Java ved å bruke Spring til å bygge applikasjoner. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Bruk Java og Spring med RabbitMQ å lage applikasjoner.
 • Design asynkrone meldingsdrevne systemer ved bruk av RabbitMQ .
 • Opprett og bruk køer, emner, utvekslinger og bindinger i RabbitMQ
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
28 timer
Java EE-plattformen gir en API og driftsmiljø for å utvikle og kjøre storskala, multi-tier, skalerbare, pålitelige og sikre nettverksapplikasjoner. Docker og Kubernetes gjør det mulig for utviklere å pakke en Java applikasjon inn i en container og implementere den som en mikroservice i en Java EE miljø. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot utviklere som ønsker å containere sine Java EE 8 applikasjoner og kjøre dem som mikroservices i skyen. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Bygge og plassere Java mikroservices i Docker containere. Ved bruk av en container Kubernetes. Integrere mikroservices med et eksisterende monolitisk system. Overvåk, test og sikre mikro-tjenester. Kontanter og orkestermiljøer.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
28 timer
This instructor-led, live training in Norge is designed for anyone interested in learning Java for the purpose of test automation. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply to software automation testing. The focus is on the Java fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation. This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. It also bypasses the conventional "Hello World" approach to learning Java, as this is not a course on application development. This course is squarely aimed at getting participants up and running quickly with test automation. If you are already versed in Java and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Introduction to Selenium (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training).
14 timer
This course teaches the practical use of Hibernate for persisting Java objects in a relational database.
14 timer
Applications for the Android platform are developed primarily in Java. This course was developed for software programmers with a strong OOP background (whether in PHP, Scala, C++, C# or Objective C) that plan to learn how to develop Java applications for the android platform. This course covers the Java programming language grammar and focuses on those specific Java capabilities the android platform uses more than others.
21 timer
JUnit is a framework to write repeatable tests and do unit testing for Java language.
28 timer
I løpet av opplæringen vil deltakeren vite den spesifikke bruken av utvalgte problemstillinger, de grunnleggende problemene som møtes ved bruk av dem, og rollen som applikasjonsmodellen. Utdanningen inkluderer også en grunnleggende kunnskap om språkstandard biblioteksfunksjoner. Utdanning krever kunnskap om utviklingsmiljøet IDE brukes til å bygge Java applikasjoner (f.eks. Eclipse, Netbeans). Utdanning inkluderer ikke et brukergrensesnitt problem.
28 timer
The course covers the basics of Java development and introduces the Apache Maven software project management and comprehension tool.
7 timer
Introduserer contect for avanserte java-programmerere, som vanligvis utvikler applikasjoner, rammer eller biblioteker i stor skala. Dette kurset er stort sett laboratorier (rundt 60%), resten er diskusjoner og presentasjon. Vi bruker stort sett den nyeste versjonen av Java for dette kurset, men det kan også leveres som et privat kurs på eldre versjoner av Java .
7 timer
Deltakere som allerede er Java programmerere som vil utvide horisonten og brukte flere Java språkkonsepter.
14 timer
Beskrivelse Java språket og Runtime Environment (JRE) ble designet for å være fri fra de mest problematiske vanlige sikkerhetsproblemene som oppleves på andre språk, som C / C++ . Likevel bør programvareutviklere og arkitekter ikke bare vite hvordan de skal bruke de forskjellige sikkerhetsfunksjonene i Java miljøet (positiv sikkerhet), men også være klar over de mange sårbarhetene som fremdeles er relevante for Java utvikling (negativ sikkerhet). Innføringen av sikkerhetstjenester går foran med en kort oversikt over grunnlaget for kryptografi, og gir en felles grunnlinje for å forstå formålet med og bruken av de aktuelle komponentene. Bruken av disse komponentene presenteres gjennom flere praktiske øvelser, der deltakerne kan prøve ut de diskuterte APIene for seg selv. Kurset går også gjennom og forklarer de mest hyppige og alvorlige programmeringsfeilene på Java språket og plattformen, og dekker både de typiske feilene begått av Java programmerere og de språk- og miljøspesifikke problemstillingene. Alle sårbarheter og de relevante angrepene demonstreres gjennom lettforståelige øvelser, fulgt av anbefalte kodingsretningslinjer og mulige avbøtningsteknikker. Deltakere som deltar på dette kurset vil
 • Forstå grunnleggende konsepter om sikkerhet, IT-sikkerhet og sikker koding
 • Lær websårbarheter utover OWASP Topp ti og vet hvordan du kan unngå dem
 • Lær å bruke forskjellige sikkerhetsfunksjoner i Java utviklingsmiljøet
 • Ha en praktisk forståelse av kryptografi
 • Lær om typiske kodingsfeil og hvordan du kan unngå dem
 • Få informasjon om noen nylige sårbarheter i Java rammen
 • Få kilder og videre informasjon om sikker koding
Publikum Utviklere
21 timer
Beskrivelse Utover solid kunnskap om bruk av Java komponenter, selv for erfarne Java programmerere, er det viktig å ha en dyp kunnskap om nettrelaterte sårbarheter både på server- og klientsiden, de forskjellige sårbarhetene som er relevante for webapplikasjoner skrevet i Java , og konsekvensene av de forskjellige risikoene. Generelle nettbaserte sårbarheter demonstreres ved å presentere de relevante angrepene, mens de anbefalte kodeteknikkene og avbøtelsesmetodene blir forklart i sammenheng med Java med det viktigste målet å unngå de tilknyttede problemene. I tillegg gis det et spesielt fokus på sikkerhet på klientsiden som takler sikkerhetsproblemer med Java Script, Ajax og HTML 5. Kurset introduserer sikkerhetskomponenter i Standard Java Edition, som er forutgående med grunnlaget for kryptografi, og gir en felles grunnlinje for å forstå formålet og driften av de aktuelle komponentene. Bruken av alle komponentene presenteres gjennom praktiske øvelser, der deltakerne kan prøve ut de diskuterte APIene og verktøyene for seg selv. Til slutt forklarer kurset de mest hyppige og alvorlige programmeringsfeilene på Java språket og plattformen. Foruten de typiske bugs begått av Java programmerere, dekker de introduserte sikkerhetssårbarhetene både språkspesifikke problemer og problemer som stammer fra runtime-miljøet. Alle sårbarheter og de relevante angrepene demonstreres gjennom lettforståelige øvelser, fulgt av anbefalte kodingsretningslinjer og mulige avbøtningsteknikker. Deltakere som deltar på dette kurset vil
 • Forstå grunnleggende konsepter om sikkerhet, IT-sikkerhet og sikker koding
 • Lær websårbarheter utover OWASP Topp ti og vet hvordan du kan unngå dem
 • Lær sårbarheter på klientsiden og sikker koding
 • Lær å bruke forskjellige sikkerhetsfunksjoner i Java utviklingsmiljøet
 • Ha en praktisk forståelse av kryptografi
 • Lær om typiske kodingsfeil og hvordan du kan unngå dem
 • Få informasjon om noen nylige sårbarheter i Java rammen
 • Få praktisk kunnskap om bruk av sikkerhetstestingverktøy
 • Få kilder og videre informasjon om sikker koding
Publikum Utviklere
21 timer
Even experienced Java programmers are not mastering by all means the various security services offered by Java, and are likewise not aware of the different vulnerabilities that are relevant for web applications written in Java. The course – besides introducing security components of Standard Java Edition – deals with security issues of Java Enterprise Edition (JEE) and web services. Discussion of specific services is preceded with the foundations of cryptography and secure communication. Various exercises deal with declarative and programmatic security techniques in JEE, while both transport-layer and end-to-end security of web services is discussed. The use of all components is presented through several practical exercises, where participants can try out the discussed APIs and tools for themselves. The course also goes through and explains the most frequent and severe programming flaws of the Java language and platform and web-related vulnerabilities. Besides the typical bugs committed by Java programmers, the introduced security vulnerabilities cover both language-specific issues and problems stemming from the runtime environment. All vulnerabilities and the relevant attacks are demonstrated through easy-to-understand exercises, followed by the recommended coding guidelines and the possible mitigation techniques. Participants attending this course will
 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
 • Understand security concepts of Web services
 • Learn to use various security features of the Java development environment
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Understand security solutions of Java EE
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Get information about some recent vulnerabilities in the Java framework
 • Get practical knowledge in using security testing tools
 • Get sources and further readings on secure coding practices
Audience Developers
28 timer
Beyond solid knowledge in using Java components, even for experienced Java programmers it is essential to have a deep knowledge in web-related vulnerabilities both on server and client side, the different vulnerabilities that are relevant for web applications written in Java, and the consequences of the various risks. General web-based vulnerabilities are demonstrated through presenting the relevant attacks, while the recommended coding techniques and mitigation methods are explained in the context of Java with the most important aim to avoid the associated problems. In addition, a special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5. The course introduces security components of Standard Java Edition, which is preceded with the foundations of cryptography, providing a common baseline for understanding the purpose and the operation of the applicable components. Security issues of Java Enterprise Edition are presented through various exercises explaining both declarative and programmatic security techniques in JEE. Finally, the course explains the most frequent and severe programming flaws of the Java language and platform. Besides the typical bugs committed by Java programmers, the introduced security vulnerabilities cover both language-specific issues and problems stemming from the runtime environment. All vulnerabilities and the relevant attacks are demonstrated through easy-to-understand exercises, followed by the recommended coding guidelines and the possible mitigation techniques. Participants attending this course will
 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
 • Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
 • Learn to use various security features of the Java development environment
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Understand security concepts of Web services
 • Understand security solutions of Java EE
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Get information about some recent vulnerabilities in the Java framework
 • Get practical knowledge in using security testing tools
 • Get sources and further readings on secure coding practices
Audience Developers
28 timer
To serve in the best way heterogeneous development groups that are using various platforms simultaneously during their everyday work, we have merged various topics into a combined course that presents diverse secure coding subjects in didactic manner on a single training event. This course combines C/C++ and Java platform security to provide an extensive, cross-platform secure coding expertise. Concerning C/C++, common security vulnerabilities are discussed, backed by practical exercises about the attacking methods that exploit these vulnerabilities, with the focus on the mitigation techniques that can be applied to prevent the occurrences of these dangerous bugs, detect them before market launch or prevent their exploitation. Security components and service of Java are discussed by presenting the different APIs and tools through a number of practical exercises where participants can gain hands-on experience in using them. The course also covers security issues of web services and the related Java services that can be applied to prevent the most aching threats of the Internet based services. Finally, web- and Java-related security vulnerabilities are demonstrated by easy-to-understand exercises, which not only show the root cause of the problems, but also demonstrate the attack methods along with the recommended mitigation and coding techniques in order to avoid the associated security problems. Participants attending this course will
 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
 • Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
 • Learn to use various security features of the Java development environment
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Realize the severe consequences of unsecure buffer handling
 • Understand the architectural protection techniques and their weaknesses
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Be informed about recent vulnerabilities in various platforms, frameworks and libraries
 • Get sources and further readings on secure coding practices
Audience Developers
28 timer
Selv erfarne programmerere mestre ikke på alle måter de ulike sikkerhetstjenester som deres utviklingsplattformer tilbyr, og er heller ikke klar over de forskjellige sårbarhetene som er relevante for deres utvikling. Dette kurset tar sikte på utviklere som bruker både Java og PHP, og gir dem grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for å gjøre sine applikasjoner motstandsdyktige mot moderne angrep gjennom Internett. Nivåene av Java sikkerhetsarkitektur går gjennom ved å takle tilgangskontroll, autentisering og autorisering, sikker kommunikasjon og ulike kryptografiske funksjoner. Forskjellige APIs er også introdusert som kan brukes til å sikre koden din i PHP, for eksempel OpenSSL for kryptografi eller HTML Purifier for input validering. På serversiden er de beste praksisene gitt for hardening og konfigurering av operativsystemet, webkonteineren, filsystemet, serveren SQL og selve PHP, mens et spesielt fokus er gitt på klient-side sikkerhet gjennom sikkerhetsproblemer av JavaScript, Ajax og HTML5. Generelle nett sårbarheter er diskutert av eksempler som er i linje med OWASP Top Ten, som viser ulike injeksjonsangrep, skript injeksjoner, angrep mot sesonghåndtering, usikre direkte objekt referanser, problemer med filopptak, og mange andre. De ulike Java- og PHP-spesifikke språkproblemer og problemer som stammer fra arbeidstidsmiljøet er innført i de standard sårbarhetstyper av manglende eller feil input validasjon, feil bruk av sikkerhetsfunksjoner, feil feil og unntak håndtering, tid- og stat-relaterte problemer, kodekvalitetsproblemer og mobile kode-relaterte sårbarheter. Deltakerne kan prøve ut de omtalt APIs, verktøy og effekter av konfigurasjoner for seg selv, mens introduksjonen av sårbarheter er alle støttet av en rekke praktiske øvelser som demonstrerer konsekvensene av vellykkede angrep, viser hvordan å korrigere feilen og bruke lindringsteknikker, og introdusere bruken av ulike utvidelser og verktøy. Deltakerne som deltar i kurset vil
  Forstå grunnleggende konsepter av sikkerhet, IT-sikkerhet og sikker koding Lær nett sårbarheter utover OWASP Top Ten og vet hvordan du unngår dem Lær kunden-side sårbarheter og sikre koding praksis Lær å bruke ulike sikkerhetsfunksjoner i utviklingsmiljøet Java Har en praktisk forståelse av kryptografi Lær å bruke ulike sikkerhetsfunksjoner av PHP Forstå sikkerhetskonseptene for webtjenester Få praktisk kunnskap i bruk av sikkerhetstestingsverktøy Lær om typiske kodingsfeil og hvordan å unngå dem Bli informert om nylige sårbarheter i Java og PHP rammer og biblioteker Få kilder og mer lesing om sikker koding praksis
Publikum Utviklere
21 timer
Dette kurset introduserer de viktigste DevOps konseptene og -prinsippene, samt måtene å stå opp DevOps praksis i organisasjonen din. Det er spesielt fokusert på prosjekter på Java plattformen. Når studiet er fullført, vil studentene ha en grunnleggende forståelse av DevOps 'verdiforslag; de vil også få praktisk erfaring med å velge utvalgte DevOps verktøy, inkludert Puppet , Jenkins , Git og andre. Dette kurset blir supplert med praktiske laboratorier som hjelper deltakerne med å forsterke sin teoretiske kunnskap om det lærte materialet. emner:
 • DevOps praksis og verktøy
 • Puppet
 • Teknisk introduksjon til cloud computing
 • Jenkins
28 timer
Google Web Toolkit (GWT or GWT Web Toolkit) is a set of open-source tools for building, optimizing and maintaining complex JavaScript browser-based applications in Java. GWT is used by many products at Google, including Google AdWords and Google Wallet. In this instructor-led, live training, participants will learn the GWT programming concepts needed to get a web application up and running. By the end of this training, participants will be able to
 • Write client-side AJAX applications in Java and deploy them as JavaScript across multiple browsers (desktop, Android, iPhone, etc.)
 • Develop a high-performance web application while overcoming the idiosyncrasies of browser behavior, XMLHttpRequest, and JavaScript
 • Understand and overcome the challenges of Ajax programming
 • Use GWT's tools to optimize a web application
Audience
 • Front-end web developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
In this instructor-led, live training in Norge, participants will learn how to use Vert.x to create an asynchronous, event-based web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand and use the different components (core, web, client, etc.) in the Vert.x stack.
 • Use Vert.x to create network utilities, HTTP/REST microservices, high volume event processing, back-end message-bus applications, etc.
 • Execute an app that can handle high concurrency using minimal kernel threads.
 • Use Vert.x's APIs to support Java, JavaScript, Groovy, Ruby, Ceylon, Scala, Kotlin, etc.
 • Unit test asynchronous code with Vert.x-Unit.
 • Deploy and scale an app with minimal hardware.
14 timer
Java 9 kombinert med det robuste Rx Java 2.0-reaktive programmeringsbiblioteket, gjør det mulig for Java utviklere å ta i bruk og anvende det reaktive programmeringsparadigmet i deres applikasjons- og systemutviklingsprosesser med stor letthet. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære fordelene og funksjonene til Java 9, Spring, Jersey og Rx Java 2.0 når det gjelder å utvikle reaktive applikasjoner når de går gjennom opprettelsen og distribusjonen av et reaktivt program i det virkelige liv ved å bruke Java 9's flow API, Spring, Akka framework og Rx Java 2.0 funksjonelle reaktive programmeringsbibliotek. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Forstå viktigheten og betydningen av reaktiv programmering i applikasjoner og systemutvikling.
 • Kjør enhetstest på Rx Java 2.0.
 • Bruk Akka rammen under reaktive programmeringsprinsipper.
 • Ansett våren for å håndtere utviklingen av samtidig applikasjoner.
 • Bruk Java 9s flow API for å utvikle reaktive apper.
Kursets format
 • Delforelesning, del & diskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
ReactiveX  er et omfattende bibliotek for å skape asynkrone datastrømmer ved hjelp av observable sekvenser. Det gjør det mulig for utviklere å dra nytte av observable strømmer og deres evne til å fange utstedte hendelser og utføre funksjoner i henhold til det. Dette instruktørledet, live trening innføring deltagere til ReactiveX's omfattende bibliotek for å utvikle responsive applikasjoner og gå deltagere  gjennom en rekke tilfeller, demonstrere nyttigheten og funksjonaliteten av nøkkelfunksjoner av ReactiveX. I tillegg til dette vil de som deltar i opplæringen, være i stand til å:
  Forstå reaktiv programmering paradigme og funksjonaliteten til observabler og deres vanlige bruk ved utvikling av UI tunge applikasjoner Suksessfullt innstilling av et miljø for ReactiveX Skaper observerbare hendelser danner en mengde forskjellige elementer Apply ReactiveX's transformasjon og filtrering funksjoner
Publikum
  Utviklere
Form  av the kurse
  Del leksjon, del diskusjon, øvelser  og tung hands-on praksis
7 timer
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. RxJS is one of the most comprehensive reactive programing libraries for managing UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams. In this instructor-led, live training, participants will become familiar with RxJS's tools and functions as they apply them to a variety of coding problems associated with interactive-heavy based mobile and web apps. Participants will also learn how to create and deploy a UI heavy web app. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the reactive programing paradigm and its usefulness for UI heavy application development.
 • Build UI heavy applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind.
 • Easily and freely create and manage a multitude of UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Apache Shiro is a powerful Java security framework that performs authentication, authorization, cryptography, and session management. In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure a web application with Apache Shiro. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use Shiro's API to secure various types of applications, including mobile, web and enterprise
 • Enable logins from various data sources, including LDAP, JDBC, Active Directory, etc.
Audience
 • Developers
 • Security engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 timer
Cuba Platform is an open-source Java web framework for enterprise applications. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Cuba Platform to develop enterprise applications with rich web interfaces. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop Java applications and UIs using a declarative user interface, without using HTML, CSS or JavaScript
 • Reduce boilerplate code and facilitate rapid development
 • Use the CUBA Studio web development tool with existing Java IDEs
 • Customize applications without branching the code
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Last Updated:

Kommende Java Kurs

Helg Java kurs, kveld Java trening, Java boot camp, Java instruktørledet, Helg Java trening, Kveld Java kurs, Java coaching, Java instruktør, Java trener, Java kurs, Java klasser, Java on-site, Java private kurs, Java tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions