Risk Management Opplæringskurs

Risk Management Opplæringskurs

Local instructorled live Risk Management training courses in Norge .

Machine Translated

Risk Management Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
Oversikt
Kursmål:

For å sikre at et individ har kjerneforståelsen av GRC-prosesser og evner, og ferdighetene til å integrere styring, resultatstyring, risikostyring, internkontroll og compliance-aktiviteter.

Oversikt:

- GRC Grunnleggende vilkår og definisjoner
- GRCs prinsipper
- Kjernekomponenter, praksis og aktiviteter
- Forholdet mellom GRC og andre fagområder
35 timer
Oversikt
Oversikt

Over hele verden knytter regulatorene i økende grad risikoen som tas av en bank til mengden kapital det er nødvendig å ha, og banker og finansielle tjenester styres i økende grad etter risikobasert styringspraksis. Bankene, produktene deres, regelverket og det globale markedet blir stadig mer komplekse, og driver stadig større utfordringer med effektiv risikostyring. En sentral lærdom av bankkrisen de siste fem årene er at risikoen er sterkt integrert og for å håndtere dem effektivt må bankene forstå disse samhandlingene.

Viktige funksjoner inkluderer:

- forklaringen på gjeldende risikobaserte regelverk
- detaljert gjennomgang av de største risikoene som bankene står overfor
- bransjens beste fremgangsmåter for å ta i bruk en virksomhetstilnærming for å integrere risikostyring i en hel organisasjon
- ved å bruke styringsteknikker for å bygge en konsernomfattende kultur for å sikre at alle tar en aktiv rolle i styring av risiko i tråd med bankenes strategiske mål
- Hvilke utfordringer kan risikostyrere møte i fremtiden.

Kurset vil gjøre omfattende bruk av casestudier designet for å utforske, undersøke og forsterke konseptene og ideene dekket i løpet av de fem dagene. Historiske hendelser i bankene vil bli brukt gjennom hele kurset for å synliggjøre hvordan de ikke har klart å håndtere sine risikoer og handlinger som kunne vært tatt for å forhindre tap.

Mål

Målet med dette kurset er å hjelpe bankledelse med å levere en passende integrert strategi for å håndtere de komplekse og endrede risikoer og forskrifter i dagens internasjonale bankmiljø. Konkret har dette kurset som mål å gi ledelsen på seniornivå en forståelse av:

- stor risiko innen finansnæringen og de viktigste internasjonale risikovilkårene
- hvordan man skal forvalte en banks eiendeler og forpliktelser samtidig som avkastningen maksimeres
- samspillet mellom risikotyper og hvordan banker bruker en integrert tilnærming for sin styring
- eierstyring og selskapsledelse og god praksis for å håndtere de ulike interessene til interessentene
- hvordan utvikle en kultur for risikostyring som et verktøy for å minimere unødvendig risikotaking

Hvem skal delta på dette seminaret

Dette kurset er ment de som er ukjente med integrert risikostyring, seniorledelsesansvarlig strategisk risikostyring, eller de som ønsker å øke sin forståelse av virksomhetsrisikostyring. Det vil være til nytte for:

- Bankstyring på styrenivå
- Seniorledere
- Senior risikostyrere og analytikere
- Seniordirektører og risikostyrere med ansvar for strategisk risikostyring
- Interne revisorer
- Tilsyns- og overholdelsespersonell
- Skattekunstnere
- Forvaltnings- og ansvarsforvaltere og analytikere
- Tilsynsmyndigheter og fagpersoner i tilsyn
- Leverandører og konsulenter til banker og risikostyringsbransjen
- Ledere for virksomhetsstyring og risikostyring.

Kommende Risk Management Kurs

Helg Risk Management kurs, kveld Risk Management trening, Risk Management boot camp, Risk Management instruktørledet, Helg Risk Management trening, Kveld Risk Management kurs, Risk Management coaching, Risk Management instruktør, Risk Management trener, Risk Management kurs, Risk Management klasser, Risk Management on-site, Risk Management private kurs, Risk Management tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions